Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Waste Water Treatment
Προϊόντα:
  • Coagulants
  • Flocculants
  • Heavy metal scavengers
  • Odor eliminators
  • Defoamers
  • Emulsion breaking agents

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ώστε η σύσταση τους να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία για την απόρριψή τους στο περιβάλλον.

Waste Water Treatment

Waste Water Treatment

Waste Water Treatment

Waste Water Treatment