Κλάδοι εφαρμογών

 • Χαρτοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες Τροφίμων
 • Βιομηχανίες Ποτών
 • Κλωστοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες Αφρώδους
 • Βιομηχανίες Χρωμάτων
 • Βιομηχανίες παροχής Ψύχους
 • Φαρμακοβιομηχανίες
 • Κλωστοϋφαντουργίες
 • Κλωστοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες Πλαστικών – Ελαστικών
 • Χημικές Βιομηχανίες
 • Ενεργειακοί Σταθμοί
 • Βιομηχανίες ιατροφαρμακευτικών ειδών
 • Κατασκευή Υλικών Συσκευασίας
 • Νοσοκομεία – Θεραπευτήρια