Επεξεργασία συστημάτων ψύξης

Προϊόντα:
 • Αντικαθαλατωτικά
 • Διασπαρτικά
 • Αντιδιαβρωτικά
 • Μικροβιοκτόνα για την προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού (βλ. Legionella )

Συνηθέστερα προβλήματα:

 • Σκληρές επικαθίσεις ανθρακικού ασβεστίου στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας με αποτέλεσμα τη μείωση απαγωγής θερμότητας
 • Επικαθίσεις φερτών υλών (fouling) που δημιουργούν προβλήματα δευτερογενών αποθέσεων
 • Διάβρωση και καταστροφή των μεταλλικών επιφανειών (Ομοιόμορφη, Τοπική προσβολή (pitting), διάβρωση κάτω από την απόθεση (under deposit attack))
 • Ανάπτυξη μικροοργανισμών που δημιουργούν μείωση της απαγωγής θερμότητας, δυσκολία στη ροή του νερού, διάβρωση  και επιδρούν αρνητικά στην ανθρώπινη υγεία

Οφέλη:

 • Υψηλός βαθμός μεταφοράς θερμότητας και βελτιστοποίηση απόδοσης ψύξης
 • Διασπορά των φερτών υλών (fouling)
 • Πλήρης αντιμικροβιακή προστασία
 • Αύξηση χρόνου ζωής των μηχανημάτων
 • Μείωση του απαιτούμενου στρατσωνισμού και εξοικονόμηση νερού
 • Αποφυγή χημικών καθαρισμών
trition cooling water treatment corrosion

Corrosion

trition cooling water treatment biofilm

Biofilm

trition cooling water treatment

cooling water treatment

Calcium Carbonate Scale

Calcium Carbonate Scale