Επεξεργασία καυσίμου

Trition Fireside Treatment

Συνηθέστερα προβλήματα:

 • Κακή ομογενοποίηση του καυσίμου
 • Εμφράξεις στις γραμμές του καυσίμου και στα μπεκ, που οδηγεί σε κακή εκνέφωση του καυσίμου στην εστία
 • Ατελής καύση και αυξημένη αιθάλη στα καυσαέρια
 • Διάβρωση από οξείδια του βαναδίου
 • Διάβρωση από θειϊκό οξύ

Προϊόντα:

 • Καταλύτες καύσης
 • Τροποποιητές τέφρας

Οφέλη:

 • Καθαρές γραμμές καυσίμου και καθαρός καυστήρας
 • Εκμετάλλευση όλης της θερμογόνου δύναμης του καυσίμου, λόγω τέλειας καύσης, με αποτέλεσμα την οικονομία καυσίμου
 • Αύξηση του βαθμού απόδοσης της καύσης
 • Μείωση των εκπομπών επιβλαβών ρύπων
 • Μείωση της δημιουργίας SO3 που προκαλεί διάβρωση στο hot section και cold end
Trition Fireside Treatment

Διάβρωση οφειλόμενη στο βανάδιο

Trition Fireside Treatment

Διάβρωση οφειλόμενη στο βανάδιο